ขอถวายพระพร


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพสกนิกร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ว
ะ จังหวัดลำปาง

 

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ ๒๑๑ ม.๘ ตำบลแม่วะ
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
๕๒๒๓๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘
E-mail : maewatho@maewa-thoen.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์saraban@maewa-thoen.com

แบ่งปันข่าวสาร

View access
Public
Alias
e-gp-2
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
406
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2018-08-17 08:37:13
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง 

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                 จ้างค่าบริการพื้นที่ Website พร้อมระบบและโดเมนเนม (ชื่อเว็ปไซต์) https//www.maewa thoen.com ( ปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วะ เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที (นมกล่อง) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน 4 โรง เป็นนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่าค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต โครงข่าย Optical Fiber Cable Package Extra Home จำนวน 11 เดือน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่าค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 หมายเลข ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2561 - ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจ้างเหมานักร้องและนักแสดงเพื่อใช้แสดงในงานสืบสานประเพณียี่เป็ง วันลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมรื้อถอน ขนาดเวทีกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ซึ่งใช้ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาติดตั้งระบบแสง สี เสียง บนเวที ในงานประเพณียี่เป็ง งานลอยกระทง ประจำปี 2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด อบต.แม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด อบต.แม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                                              จ้างโครงการจ้างเหมาขุดบ่อขยะพร้อมไถกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อชุดของขวัญวันเด็ก จำนวน 160 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกวดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะน้ำดิบต้นกอก หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะน้ำดิบต้นกอก หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านนางศรีไพร คำดี หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่กึ๋ง หมู่ที่ 5 บ้านแม่วะเด่นชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายวัน วงศ์ษา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่่วัง หมู่ที่ 5 บ้านแม่วะเด่นชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระเก็บน้ำหนองซับฟาก ถึงสระเก็บน้ำเด่นปู่สร้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ห้วยปิ้ง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางขึ้นอ่างเก็บน้ำน้ำดิบต้นกอก หมู่ที่ 8 บ้านแม่วะหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ข้ามลำห้วยไปทุ่งใต้ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นชัย ณ ลำห้วยแม่วะ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กบ-1928 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงเทลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงเทลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนลูกรังข้ามลำห้วยน้อย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงบ่อเกรอะ - บ่อซึม ห้องน้่ำหลังห้องประชุม (หลังเก่า) อบต.แม่วะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร จำนวน 1088 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร จำนวน 1088 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร ภายใน อบต.แม่วะ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 965 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน ๓ ชุด ณ บ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อผ้าริ้ว จำนวน 2 รายการเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๙ รายหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามพร้อมทาสีใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วะ และเครื่องเล่นสนามภายใน อบต.แม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเลขทะเบียน บบ-2712 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562 ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อต้นไม้ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562 ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาขุดหลุมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 หลุม ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562 ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน 4 โรง เป็นนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรียน ส่วนราชการ และวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 14-15 พ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรียน ส่วนราชการ และวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อน้ำดื่มแก้วพลาสติกและน้ำแข็ง ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562 ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อขาตั้งธงดอกรัก เพื่อใช้ในการตั้งฐานธง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อขาตั้งธงดอกรัก เพื่อใช้ในการตั้งฐานธง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย-6714 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-54-001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมระบบแสง สี เสียง บน เวที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น นมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) และนมยูเอชที (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อซื้อถ้วยรางวัลเบอร์ ๙ เพื่อใช้ในกิจกรรมต้านยาเสพติด แม่วะมิวสิคคอนเทส ดนตรีเยาวชน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้อง เพื่อใส่ไอดีการ์ด สำหรับประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประกวดดนตรี จำนวน 1 ชุด
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาเก้าอี้ เต้นท์ เพื่อใช้ในโครงการลานกิจกรรมต้านยาเสพติด แม่วะมิวสิคคอนเทส ดนตรีเยาวชน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้อซื้อผ้าริ้ว จำนวน 3 ม้วน เพื่อใช้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาทำป้ายพิมพ์สติกเกอร์ติดพีพีบอร์ดพร้อมกรอบไม้ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบามราชินี ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมชุดเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ รับทราบและแก้ไขปัญหาของประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้่ รับทราบและแก้ไขปัญหาของประชาชน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดหา เก้าอี้ โต๊ะ เต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ รับทราบและแก้ไขปัญหาของประชาชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 กว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 12.42 ลูกบาศก์เมตร ซอย 8/3 ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 105 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 12 ท่อน หน้าบ้านนายประเทือง สืบสุยะ ถึงบ้านนายแวว ศรีวิชัยนวล ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร หน้าบ้านนางสี จันยวงแก้ว ถึงบ้านนายภักดี เนื่องอุตม์ ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๘ (ตรอกบ้านนางจันทร์ เทพวรรณ) ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคคลช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสำนักปลัด อบต.แม่วะ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะน้ำดิบต้นกอก (เงินเหลือจ่าย) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0001, 420-58-0002, 420-46-001, 420-46-002, 420-60-0002, 420-48-001, 420-49-001, 420-58-003 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลแม่วะ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-002(2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างขุดดินแนวท่อระบบส่งน้ำยาว ๒๕๐ เมตร ณ.อ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว ถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่วะแล้ง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน ขนาดกว้า่ง ๑,๔๙๑ X ลึก ๔๐๘ x สูง ๘๗๘ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานขนาด ๖๐ X ๖๒ X ๑๐๕ cm จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อทรายอะเบท ขนาดบรรจุ ๕๐ กรัม จำนวน ๕๐๐ ซอง ๆ ละ 6 บาท จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้าน ด.ญ.อธิชา นาปรัง บ้านเลขที่ 134 ม.3 บ้านน้ำดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้าน ด.ญ.อธิชา นาปรัง บ้านเลขที่ 134 ม.3 บ้านน้ำดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย-6714 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 002-54-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-3844 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อสูบน้ำดับเพลิง หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อไฟฉายสปอร์ตไลน์ LED 30W รุ่น TGD - 005 ชาร์ตแบตได้ ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘ ตรอกบ้านนายเติง โพธิคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 73.50 ลูกบาศก์เมตร ข้างบ้านนายชื่น ทิมวงศ์ ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างถนน คสล.ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๕ ซอย ๗ บ้านแม่วะเด่นชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ณ หมู่ที่ ๘ ตรอกบ้านนายชลอ อินลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างเหมาขุดดินเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ ตามรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออุปกรณ์สะท้อนแสง (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง) สีส้ม เพื่อใช้ในการติดป้องกันอุบัติเหตุของรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยรื้อถอนดาดลำเหมือง (เดิม) ทิ้ง และทำการสร้างใหม่ ขนาดปากกว้าง ๑.๔๕ เมตร ก้่นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ณ ดาดลำเหมืองสายทุ่งโป่ง บ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องกัณฑ์เทศ จำนวน ๖ ชุด เพื่อใช้ในโครงการธรรมสัญจรเข้าพรรษาพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชั้นวางเอกสาร ๕ ชั้น แบบถอดได้ จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊ซโซฮอล์ 95 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลแม่วะ สู่ตำบลน่าอยู่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ร.10 วันที่ 28 ก.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หน้าแยกซอย 7 ถึงโรงเรียนบ้านท่าข้าง ตามรายการและแบบเปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด ณ เขตติดต่อระหว่าง หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อผ้าริ้วสีฟ้าและสีเหลือง ขนาด ๔๔/๔๕x๖๐ yds. จำนวน ๒ ม้วน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาว ๒๙๓ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒ ตาราเมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. แม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติประจำปี 2563 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0002,420-60-0006,420-58-003 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเลขที่ 57 ม.5 บ้านเด่นชัย วันที่ 24, 26 และ 30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 582 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่่ทางไม่น้อยกว่า 26.19 ลูกบาศก์เมตร ซอยหลังโรงเรียนบ้านน้ำดิบ ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๖๔ ลิตร จำนวน ๓๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๘๐ ยาว ๑๕๐ สูง ๗๕ CM จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกว้าง ๖๐ X ยาว ๖๒ X สูง ๑๐๕ cm จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 497 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 19.17 ลูกบาศก์เมตร ข้างบ้านนางศรีไพร คำดี ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมบำรุงทางหลวงชนบทและหลักทางโค้ง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนน หมู่ที่ ๖ คสล. ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๓.๗๔ ลูกบาศ์กเมตร สายวัดพระบาทถึงสี่แยกถนนสายแม่น้ำบ้านศรีบุญเรือง ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ ต.แม่วะ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนน หมู่ที่ ๖ คสล. ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๓.๗๔ ลูกบาศ์กเมตร สายวัดพระบาทถึงสี่แยกถนนสายแม่น้ำบ้านศรีบุญเรือง ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อถังขยะทำจากยางรถยนต์แบบมีฝาปิด จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์สำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ฺ ๓ ชั้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการจัดซื้อพันธ์กล้าไม้สมุนไพร เพื่อดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพัก ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพัก ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ และลำห้วยก๋อ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

สายตรงนายก

 - สายตรงนายก -

IMG_0561_2.jpeg

098-8172560

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

no gift 2565.jpg

290961.jpg

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2565 วันที่ 7 ตุลาคม 2565

ผู้บริหาร

นางนิตยา แปงงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
098-8172560

ปลัด อบต.

นายนิวัติ ชัยวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ 
061-3522532

รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่วะ
5971332
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
6674
23896
164999
164999
716310
794016
5971332

คาดว่าวันนี้
31176

2.98%
9.14%
3.29%
0.12%
0.08%
84.41%
Online (15 minutes ago):259
259 guests
no members

Your IP:44.211.239.1


Unseen Lampang อ.เถิน

ข้อมูลสารสนเทศ-จังหวัด

menu_s_1272_642830e7c83a3dff0d17f5af199fa28b.jpg

menu_s_1272_6e87b0ca823817ece34d30501595872e.jpg

menu_s_1272_124f38692698170b358aec44273d110e.jpg

menu_s_1272_81db5f058f21c4b949b555cae79bd854.jpg

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
  4. สัญญาจ้าง
  5. รวมดซื้อจัดจ้าง e-GP
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • Up Next ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
  • Up Next ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
  • Up Next ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย
  • Up Next ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย...
  • Up Next ประชาสัมพันธ์ 65 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่วะ

29 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เลขที่ ๒๑๑ ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๒๓๐ สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑ งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘ E-mail:maewatho@maewa-thoen.com. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่วะ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)