Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อบต.แม่วะ จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จ.ลำปาง 

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑                                                    โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์และจัดสถานที่ โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลแม่วะ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 หน้าศาลาหลวงพ่อโม ถึง สามแยกโรงเรียนบ้านท่าช้าง ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจ้างเหมาทาสีรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ขนาดยาว 324 เมตร สูง 1.60 หรือมีพื้นที่ทาสีรวมไม่น้อยกว่า 743.83 ตารางเมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 836 ชุด เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณฺ์ในการจัดซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ตั้งแต่แยกข้างวัด ถึง ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำจุดเติมน้ำดับเพลิง บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีต ลำเหมืองทุ่งใต้ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่วะ หลังวัดแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุกระเบื้องหลังคาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในตำบลแม่วะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่วะ หลังวัดแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซ๊ เพื่อมอบให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลแม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้ออา่หารเสริม นม (โรงเรียน) เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน โรง ในช่วงเปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้ออา่หารเสริม นม (โรงเรียน) เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน โรง ในช่วงเปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซ๊ เพื่อมอบให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลแม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมากำจัดเศษไม้และเศษกิ่งไม้กีดขวางทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักร (รถแบ็คโค) และรถบรรทุก 6 ล้อ ณ ลำห้วยแม่วะแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านแม่วะแล้ง ตำบลแม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ชุด (กล้อง 4 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันจำกัดยูงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลแม่วะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ภายในตำบลแม่วะ จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องงพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    • วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ส่วนการคลัง จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-001 (ห้องศูนย์วิทยุฯ อบต.แม่วะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมคันดิน ลำเหมืองใน หมู่ที่ 7 บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้อทรายจีพีโอ -1 Temephos 1% w/w (50 G) ชนิดซอง (Sai GPO-1) จำนวน 2,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมคันดิน ลำเหมืองใน หมู่ที่ 7 บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ความยาวรวม 220 เมตร ณ ทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้อทรายจีพีโอ Temephos 1% w/w (50 G) ชนิดซอง จำนวน 1300 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(งวด2ก.ค.2561-28 ก.ย.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ-2712 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใต้ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อขี้ผึ้งแผ่นและเครื่องไทยธรรมส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อขี้ผึ้งแผ่นและเครื่องไทยธรรมส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8818 ลำปาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดของ อบต.แม่วะ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่  ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กบ -1928 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ บ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างขุดบ่อขยะพร้อมไถกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าช้า) หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 184 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านแม่วะแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙/๒ บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3 บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแพะลุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กบ-1928 ลำปาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นชัย หมู่ที่ 5 บ้านแม่วะเด่นชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมบำรุงทางหลวงชนบทและหลักทางโค้ง หมู่ที่ ๑,๒,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่วะลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านผดุงราษฎรฺ์รังสรรค์ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านผดุงราษฎร์รังสรรคฺ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะน้ำดิบต้นกอก หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) และนมยูเอชที (นมกล่อง) ให้นักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน ๔ โรง
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น นมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) และนมยูเอชที (นมกล่อง)
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  แผน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่วะ จำนวน 4 โรง เป็นนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วะ เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที (นมกล่อง) ประจำปี 2562
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่วะน้ำดิบต้นกอก หมุ่ที่ 8 บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.83-001 สายบ้านท่าช้าง - อุทยานแห่งชาติแม่วะ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
   

พิมพ์ อีเมล

270392.jpg

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19

01n.png

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

08 ตุลาคม 2564
hits (53 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ...
28 กันยายน 2564
hits (61 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาออกแบบ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้ ...
20 สิงหาคม 2564
hits (179 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดผนัง Inverter จํานวน ๑ เครื่อง (ห้องสภา) โดย ...
05 สิงหาคม 2564
hits (246 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. และวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมก่อสร้างขย ...
15 กรกฎาคม 2564
hits (284 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ํายาพ่นหมอกควัน และน้ํายาไซเพอร์เมทริน เพื่อควบคุมโรคระบาดชนิด ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
  4. สัญญาจ้าง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

พบกับพวกเราอีกช่องทางได้ที่

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)