New maewa 0001

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
เลขที่ ๒๑๑ ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๒๓๐

โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘ Email : maewa@maewa-thoen.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban_06520806@dla.go.th

Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ