Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ ๘ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายเกียง ปวงแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง โรงเรียนบ้านเด่นชัย ถึงสวนนายแบงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านเด่นชัย ตําบลแม่วะ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางวรรณา อินแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง ตําบลแม่วะ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง บ้านนายพิสิทธิ์ คนล้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่วะลุ่ม ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงจ้างและตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหน้าวัดพระบาทแม่วะ ถึง กศน.ตำบลแม่วะ หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญ เทือกฉิมพลี บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน งานโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักในหมู่บ้าน บ้านท่าข้าง หมู่ ๒ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ ข้างถนนสายหลักใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงจ้างและตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประปาทุ่งฝั่งหมื่น หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงจ้างและตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน ก่อสร้างดาดลําเหมือง คอนกรีต (จุดที่ ๑) ขนาด ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร (จุดที่ ๒) ขนาดปาก กว้าง ๑.๔๐ เมตร ก้นกว้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองทุ่งเหล่าบ่อแคว้ง หมู่ที่ ๔ บ้านแม่วะแล้ง ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณอ่างเก็บน้ำ (น้ำดิบต้นกอก) หมู่ที่ ๘ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณอ่างเก็บน้ํา (น้ําดิบต้นกอก) หมู่ที่ ๘ ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ E๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓๐๐๖ สายบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ บ้านเด่นชัย ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ E๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓๐๐๙ สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ บ้านศรีบุญเรือง ฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ E๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓๐๐๘ สายบ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ ๔ บ้านแม่วะแล้ง ฯ

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ