Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่วะ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่วะ หลวง หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๕ บ้านแม่วะเด่นชัย ตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ และคันดินดาดลําเหมือง (อุทกภัย) ตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง ตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (กรณีไม่เข้าเกณฑ์สาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางวรรณา อินแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายพิสิทธิ์ คําล้ำ บ้านแม่วะลุ่ม หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่วะ ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหสัก สายหลังโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยถึง สวนนายแบงค์ หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓๐๐๘ สายบ้านแม่วะแล้ง หมู่ที่ ๔ ฯ e-bidding

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จํานวน ๔ เส้น เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย-๖๗๑๔ ลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๘๓๐๐๙ สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่วะแล้งหมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่วะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กําหนด โดยวิธีเฉพาะเจา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น และ งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ ระยะเวลาการจ้าง ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๕ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย หมู่ที่ ๕ บ้านแม่วะเด่นชัย ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน สํานักปลัด สําหรับใช้งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Al In One สําหรับสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับสํานักงาน เพื่อใช้ในงานสํานักปลัต (งานแผนฯ) จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. และวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ข้างถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านแม่วะหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกียง ปวงแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง ยาว ๘๗ เมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประมง หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำดิบ ยาว ๑๒๘ เมตร ตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.กําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ