"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๑, ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๒, ๔๒๐-๔๖-๐๐๑, ๔๒๐-๔๖-๐๐๒, ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๒, ๔๒๐-๔๘-๐๐๑, ๔๒๐-๔๙-๐๐๑, ๔๒๐-๕๘-๐๐๓ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลแม่วะ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลีอกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบรหารส่วนตำบลแม่วะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "แม่วะคัพ ต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

ไม่พบฟีด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่วะ

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev