สถานที่ติดต่อ

เลขที่ ๒๑๑ ม.๘ ตำบลแม่วะ
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๒๓๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔
กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘ 
Email : maewa@maewa-thoen.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban_06520806@dla.go.th

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คู่มือประชาชน

View access
Public
Alias
2017-07-19-15-01-36
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
215
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-07-19 15:01:36
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Page01-page-002.jpg

๐๑-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


๐๒-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


๐๓-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร


๐๔-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


๐๕-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


๐๖-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป


๐๗-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป


๐๘-การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒


๐๙-การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


๑๐-การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร


๑๑-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


๑๒-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป


๑๓-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล


๑๔-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


๑๕-การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร


๑๖-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑


๑๗-การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔


๑๘-การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑


๑๙-การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓


๒๐-การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒


๒๑-การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ


๒๒-การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด


๒๓-การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ


๒๔-การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด


๒๕-การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า


๒๖-การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด


๒๗-การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ


๒๘-การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า


๒๙-การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


๓๐-การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


๓๑-การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า


๓๒-การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


๓๓-การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ


๓๔-การแจ้งขุดดิน


๓๕-การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

 

๓๖-การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ


๓๗-การแจ้งถมดิน


๓๘.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


๓๙.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


๔๐.การรับชำระภาษีป้าย


๔๑.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


๔๒.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


๔๓.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ
ม.๘ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โทร. ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ และ ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
สำนักปลัดและกองช่าง ๐๕๔-๒๐๙๓๓๔ กองคลัง ๐๕๔-๒๙๔๒๑๑
งานป้องกัน ๐๕๔-๒๙๔๓๕๘

Website :https://www.maewa-thoen.com

Webpage : https://www.facebook.com/maewathondotcom

 

พิมพ์ อีเมล

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ