Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "น้ำตกเลื่องลือ ฟูเฟื่องเศรษฐกิจ ทุกชีวิต อยู่ดี กินดี พัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • สัญญาจ้าง
  • สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ตกลงรับจ้างทํางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายเกียง ปวงแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้าง ฯ

แผนที่ตั้งอบต.แม่วะ